Mumbai ESCORTS - Surveen Saniya

Live Models

Fashion Designer

Meenakshi Kaur

professor

Pooja Punjaban

Engineer

Komal Sharma

Duration
1 Hour -------- 5000 INR

Include Hotels

One Short Only

Duration
2 Hour -------- 7000 INR

Include Hotels

Two Short Only

Duration
4 Hour -------- 10000 INR

Include Hotels

Three Short Only

Duration
Full Night ------ 16000 INR

Include Hotels

Five Short Only

Team Support

Cherry Gupta

Manager

Manvi Chopra

Creative Designer

Preeti Aggarwal

Developer

Chhavi Thakur

Manager